HAPPY HOUR! Token - Collect every 5.000 Aps one Freegame Wheel Token! Each One guarantees a freegame series!
1. CnG
151,64 Mio Aps
44,11 Mio
2. boble2908
17,51 Mio Aps
26,47 Mio
3. Doim
3,19 Mio Aps
8,82 Mio
4. blondie36
1,87 Mio Aps
5,29 Mio
5. Grandmother
1,08 Mio Aps
3,53 Mio